• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A A A
 

31__320x240_pecat.jpg

Obecný úrad

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad Brhlovce

Brhlovce č.156

935 02 Žemberovce

Tel: 036 / 631 63 21

Starosta: Albín Kuhajda

BRHLOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
Územný plán – textová časť
Zastavané územie obce
Kalendár zvozu odpadu DOMANDICE – SANTOVKA – BORY – BRHLOVCE. Združenie obcí pre sep. zber “TATIAR”
Kalendár zvozu odpadu na IV. Q. 2010
Kalendár zvozu odpadu na III. Q. 2010
Kalendár zvozu odpadu na II. Q. 2010
Kalendár zvozu odpadu na II. Q. 2009
Kalendár zvozu odpadu na I. Q. 2009
Všeobecne záväzné nariadenie OBCE BRHLOVCE.
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach obce Brhlovce
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brhlovce č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brhlovce
č. 3/2009 O ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Brhlovce
Dodatok č. 2/2009 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brhlovce č. 4/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Organizačný poriadok obce Brhlovce
Organizačný poriadok obecného úradu Brhlovce
Pracovný poriadok obecného úradu Brhlovce
Registratúrny poriadok obecného úradu Brhlovce
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Brhlovce
Zásady odmeňovania poslancov obce Brhlovce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brhlovce

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta

Výzvy na predkladanie ponúk na dodanie tovaru a služieb.

  1. Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru a služieb : Chodník – Skalné obydlia. 30.6.2009
  2. Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru a služieb : Obecný úrad – ústredné vykurovanie. 1.7.2009